Quantum Worldview

Workshop with Drs. Amit Goswami and Jim Alvino

Quantum Worldview

September 9, 2017

CYRES Center

Leopold De Waelstraat 34, Antwerp

10:00 – 17:30

125€ + 21% VAT

If you have a VAT number you can apply for a 40% price reduction via KMO-Portefeuille

Places are limited.  Secure your spot below 🙂

Vital Energy Development and the Economics of Tomorrow

The Evolution of Consciousness in Creative Manifestation

With Prof. Dr. Amit Goswami and Dr. James Alvino

 

It may be so as the paradox states, that the only constant in the universe is change; but how that change manifests – its nature and direction – are of the utmost importance in a participatory universe where Consciousness reigns as the supreme foundation of reality.  In short, We Are That!

Evolution has a purpose and a direction that is underlying the deeper dynamics of the quantum universe. You can compare this to energetic waves that go through the universe. You can either sail these waves or you can stubbornly decide to resist these energies.  Eventually the wave takes over as we cannot go against these pulsations.  We can try and hold them off, but eventually we succumb.  From a human perspective it can take us some decades to get aligned.

Knowing the nature of these waves of quantum energy allows to move more fluidly through live because you’re aligned to deeper dynamics.

Becoming aware of the nature of these new waves and getting aligned on a personal and business level creates more fulfilment and prosperity on a business and deeper pshychological levels.

In this thought-provoking and mind-stretching workshop intensive, Prof. Dr. Amit Goswami and Dr. James Alvino – co-founders of Quantum Economics Business Coaching – take you on a paradigm-busting ride of spiritual, personal, and professional transformation. This is an experiential workshop combining lecture, group discussion, personal coaching and practical exercises for expanding your worldview and results.

 

Why You Should Attend:

 • Explore the Quantum Worldview and its relevance to your life and business
 • Get in alignment with the purposive evolution of Consciousness for greater freedom, growth and joy
 • Discover how to enhance your inner vitality, intuition, and spontaneous innovation and manifestation with Quantum Creativity
 • Learn how to tap into and access non-ordinary states of being to reinvent yourself
 • Understand and be able to apply the principles of Quantum Economics to maximize profit, do social good, and build a living legacy
 • Explore how to transform your inner and outer “cultures” from negative to positive brain circuitry, from poverty to abundance consciousness
 • Be on the cutting-edge of new scientific advances in quantum mechanics, neuroscience, epigenetics, attractor-field theory, and science of manifestation
 • Get energized with a renewed sense of power, efficacy, confidence and optimism to overcome blocks to your greater success, happiness, and fulfillment
 • Develop a strategic blueprint for identifying and taking the next steps in your personal evolution

Prof. Dr. Amit Goswami, Founder of the Center for Quantum Activism, former Professor from the University of Oregon’s Department of Physics, is a theoretical quantum physicist, prolific author, international speaker, thought leader and “quantum activist,” who has dedicated his life to ushering in a new paradigm of science in alignment with the purposeful evolution of Consciousness.  His revolutionary foray into the field of economics, grounding it in the principles of quantum physics, fulfills and extends the precepts of Adam Smith’s capitalism, as well as the “higher level” needs and values reflected in Carl Jung, Abraham Maslow and other seminal thinkers.  Prof. Dr. Amit Goswami became known to a much bigger audience after after his appearance in the groundbreaking movie about consciousness ‘What The Bleep Do We Know’ where as a Professor in Quantum Mechanics he expressed the scientific view on the role and characteristics of consciousness and how that impacts our everyday life.

Dr. Jim Alvino, Founder of Advanced Law of Attraction Training Institute, is an international speaker, trainer, author and “Law of Attraction Business Coach,” who has logged thousands of hours of coaching sessions with dozens of clients all over the world, ranging from start-ups to growth and mature companies.  His distinction – both as a philosophical thinker and award-winning business coach – is that he roots the dynamics of attractor fields in the fundamentals of quantum physics, neuroscience, and what he has coined as the Law of Quantum Observation™.

A unique cosy opportunity to meet international acclaimed Speakers

How to Register for this Workshop

De doelgerichte bewustzijns-evolutie in creatieve manifestatie, vitale energie ontwikkeling en de economie van de toekomst

Achter de spiegel van het kwantum wereldbeeld

Met  Drs. Amit Goswami en James Alvino

 

Het is misschien zoals de paradox beweert, dat verandering de enige constante is in het universum; maar hoe die verandering manifesteert – zijn aard en richting – zijn van uiterst belang in een participatieve wereld waar bewustzijn regeert als opperste fundering van realiteit. In het kort, Wij Zijn net Dat!

Evolutie heeft een doel en richting dat aan de basis ligt van de diepere dynamiek van het kwantum universum. Je kan dit vergelijken met energetische golven dat door het universum vloeien. Je kan kiezen om met deze golven mee te zeilen, of je kan hardnekkig beslissen om deze te weerstaan. Uiteindelijk nemen de golven de overmacht aangezien we hier onmogelijk kunnen tegen in gaan. We kunnen trachten deze te weerstaan, maar uiteindelijk moeten we bezwijken. Vanuit een menselijk oogpunt kan het tientallen jaren duren om in dezelfde lijn te komen.

Het kennen, en begrijpen, van de natuur van deze kwantum golven laat ons toe om gemakkelijker door het leven te bewegen omdat je in dezelfde lijn beweegt als de onderliggende diepere dynamiek.

Het bewust worden van deze golven en zich hiermee aligneren op zowel persoonlijk als professioneel vlak creëert meer voldoening en welvaart op meerdere psychologische niveau’s.

In deze – aan het denken zettende – en ruimdenkende intensieve workshop, nemen Drs. Amit Goswami en James Alvino – medeoprichters van Quantum Economics Business Coaching – je mee op een paradigma brekende rit van spirituele, persoonlijke, en professionele transformatie. Dit is een ervaringsgerichte workshop met een combinatie van lezingen, groepsdiscussies, persoonlijke coaching, kwantum meditatie, en praktische oefeningen om jouw wereldbeeld en resultaten te verruimen.

 

Waarom je deze workshop moet bijwonen:

 

 • Verkennen van het Kwantum Wereldbeeld en het belang ervan in your leven en werk
 • Beweeg in harmonie met de doelgerichte evolutie van bewustzijn voor meer vrijheid, groei en geluk
 • Ontdek hoe je innerlijke vitaliteit, intuïtie, en spontane innovatie en manifestatie kan verbeteren met Kwantum Creativiteit
 • Leer hoe je toegang krijgt tot buitengewone staten van zijn om jezelf opnieuw uit te vinden
 • Begrijpen en toepassen van de principes van Kwantum Economics om winst te maximaliseren, sociaal bij te dragen en een levende legende te bouwen
 • Verken hoe je innerlijke en uiterlijke “culturen” kan transformeren van negatieve naar positieve brein circuits, van een armoede gericht naar een overvloed gericht bewustzijn, van angst naar liefde
 • Wees op de ‘cutting edge’ van de nieuwste wetenschappelijke vooruitgangen in Kwantum Mechanica, neuro wetenschappen, epigenetic, aantrekkings-veld theorie, en de wetenschap van manifestatie
 • Krijg een boost met een vernieuwd gevoel voor kracht, efficiëntie, vertrouwen en optimisme om versperringen naar groter succes, geluk en voldoening te overschrijden
 • Ontwikkel een strategische blauwdruk om de volgende stappen in je persoonlijke groei te identificeren en te ontwikkelen

Dr. Amit Goswami, Oprichter van het ‘Centrum voor Kwantum Activisme’, is een theoretische quantum fysicus, succesvolle auteur, internationale spreker, gedachteleider en ‘kwantum activist’, wie zijn leven heeft toegewijdt aan de evolutie naar een nieuw paradigma van wetenschap in harmonie met de doelbewuste evolutie van bewustzijn. Zijn revolutionaire invalshoek in het domein van economie, door het te aarden met de principes van kwantum fysica, vervult en breidt het werk uit van Adam Smith zijn visie rond kapitalisme, evenals de noden en waarden van “hogere aard” die worden gereflecteerd in het werk van Carl Jung, Abraham Maslow, en andere baanbrekende denkers. Dr. Amit Goswami werd een internationale beroemdheid na zijn verschijning in de baanbrekende film rond bewustzijn ‘What The Bleep Do We Know’ waar hij als Professor in kwantum mechanica zijn wetenschappelijke visie op de rol en karakteristieken van bewustzijn uitte en hoe dit ons dagelijks leven beïnvloedt.

Dr. Jim Alvino, oprichter van het “Advanced Law of Attraction Training Institute”, is een internationaal spreker, trainer, auteur en “Law of Attraction Business Coach,” dat duizenden uren coaching sessies achter de rug heeft met klanten van overal ter wereld, gaande van start-ups naar groei tot volwassen bedrijven. Zijn onderscheiding – zowel als filosofische denker en bekroonde business coach – is dat hij de basis legt van de Law Of Attraction in de basis van kwantum fysica, neurowetenschappen, en wat hij noemt de ‘Law of Quantum Observation™’.